fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI JAROSŁAW LIS PSYCHOTERAPIA, COACHING I ADMINISTRATOR

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej prowadzonej pod adresem https://relacjapelnapara.pl („Serwis”).

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest JAROSŁAW LIS PSYCHOTERAPIA, COACHING z siedzibą w Warszawie, NIP 1180861163 („Administrator”, „my”, „nas”, „nasz”).

Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy usługi („Usługi”) opisane wyczerpująco i w przystępny sposób w regulaminie serwisu relacjapelnapara.pl . Administrator działa jako administrator wszelkich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO zbieranych oraz przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Wszelkie nasze działania w ramach działania Serwisu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

II CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz w celu wykonania zawartej w tym celu umowy. Zbieramy ponadto i przetwarzamy dane, tj. informacje, które identyfikują lub przynajmniej pozwalają zidentyfikować Cię jako osobę fizyczną, gdy dobrowolnie decydujesz się z nami skontaktować lub gdy decydujesz się na otrzymywanie od nas informacji handlowych. Co więcej, zbieramy i przetwarzamy określone dane techniczne generowane w związku z Twoją wizytą w Serwisie które również mogą być uznane za dane osobowe. „Przetwarzanie” oznacza wszelkie operacje wykonywane danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, lub każde inne użycie.

III PRZETWARZANE DANE, OKRES RETENCJI

Zbieramy różnego rodzaju dane w różnych celach związanych ze świadczeniem oraz ulepszaniem jakości naszych Usług. Rodzaje zbieranych i przetwarzanych informacji są uzależnione od rodzaju usług, które świadczymy za pośrednictwem Serwisu. Zbieramy i przetwarzamy dane w następujących sytuacjach:

 • gdy zakładasz konto w Serwisie,
 • gdy nabywasz towary lub usługi za pośrednictwem Serwisu,
 • gdy kontaktujesz się z nami,
 • gdy decydujesz się na otrzymywanie od nas informacji handlowych i newslettera,
 • gdy przeglądasz nasz Serwis.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mogli zrealizować tego czego od nas oczekujesz np. nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, nie założymy konta w Serwisie lub nie wykonamy umowy dotyczącej nabycia usługi lub towarów. Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to niezbędne do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane lub jak długo jest to niezbędne lub możliwe z uwagi na określone przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Założenie konta w Serwisie

Kiedy zdecydujesz się na założenie konta w Serwisie, będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla założenia konta w Serwisie jest Twoja dobrowolna zgoda (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność wykonania przez nas zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   Dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Nabywanie towarów i usług za pośrednictwem Serwisu

Kiedy zdecydujesz się na zakup towarów lub usług za pośrednictwem Serwisu, a także podczas korzystania z tych usług, będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • nazwa firmy, NIP (opcjonalnie),
 • wizerunek (opcjonalnie, podczas korzystania z usług).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Serwisu jest Twoja dobrowolna zgoda (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność wykonania przez nas zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych czy wypełniania obowiązków podatkowo – rozliczeniowych (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także nasz uzasadniony interes (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie, w jakim

Twój wizerunek może być przetwarzany w nagraniach z warsztatów przeprowadzonych w ramach świadczonych przez nas usług. Dane będą przetwarzane do czasu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną lub do czasu, gdy jest to wymagane przepisami prawa, np. dla wypełniania obowiązków podatkowo – rozliczeniowych.

 1. Kontakt z Administratorem

Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Serwisu, np. w wyniku złożenia reklamacji, będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu (opcjonalnie).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla celów kontaktu jest Twoja dobrowolna zgoda (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych, tj. obsługa zgłoszenia reklamacyjnego (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).   Dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu prośby o kontakt lub do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym razie nie dłużej niż trzy lata od podjęcia ostatniej czynności.

 1. Otrzymywanie informacji handlowych i newslettera

Kiedy decydujesz się na otrzymywanie od nas informacji handlowych oraz newslettera, będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

 • adres e-mail,
 • Imię i Nazwisko (opcjonalnie)

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla celów kontaktu jest Twoja dobrowolna zgoda (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz nasz uzasadniony interes polegający na stworzeniu bazy danych z Twoimi danymi osobowymi, mającej na celu organizację i prawidłowe utrzymanie komunikacji newsletterowej wysyłanej do Ciebie (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 1. Przeglądanie Serwisu

Gdy przeglądasz treści znajdujące się w Serwisie, możemy przetwarzać również Twoje dane w celach marketingowych, tj. w celu analizy Twojego zachowania w Serwisie oraz w celu optymalizacji działania Serwisu, jak również działań reklamowych. W takim przypadku dane są zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych, a podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiany jako chęć dotarcia do jak największej ilości użytkowników oraz klientów, promowania naszych Usług i tym samym rozwijania naszej działalności. Dane będą przetwarzane tak długo, jak świadczone będą Usługi, do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

 1. Analityka

Podczas korzystania z Serwisu możemy również dokonywać analizy Twoich działań mających na celu ulepszenie zarówno Usług jak i samego Serwisu, po to aby użytkownik otrzymał świadczenie najwyższej jakości. Analityka dokonywana jest w dwóch celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 • analizujemy dane zebrane podczas Twojego korzystania z Usług oraz Serwisu w celu ulepszania naszych Usług, a podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes uzasadniony interes (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiany jako konieczność świadczenia usług oraz dostarczania produktów w najwyższej jakości, odpowiadających potrzebom użytkowników, rozwoju funkcjonalności oprogramowania, polepszania jego dokładności oraz poprawności;
 • również analizujemy dane zebrane podczas Twojego korzystania z Serwisu w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa działania Serwisu.

Dane będą przetwarzane do czasu:

 • zgłoszenia sprzeciwu, zmiany ustawień Twojej przeglądarki,
 • posiadania przez te dane charakteru osobowego,
 • przeprowadzenia analizy i osiągnięcia celu,

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ochrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną lub obrony przed nimi a przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianego jako możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia poszczególnych roszczeń

IV UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Współpracujemy z określonymi podmiotami trzecimi, które mogą uzyskać dostęp do danych, które zbieramy i przetwarzamy. Wśród odbiorców Twoich danych znajdują się:

 1. jednostki upoważnione na podstawie przepisów prawa lub na podstawie uprawnionego żądania (sądy, organy administracji);
 2. podmioty świadczące usługi księgowe, IT, marketingowe, komunikacyjne, analityczne oraz prawne;
 3. podmioty obsługujące płatności elektroniczne w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Serwis, a także obsługi ewentualnego zwrotu zapłaconych kwot;
 4. podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Administratorem;
 5. podwykonawcy, z którymi współpracujemy.

Informacje dotyczące Ciebie, w tym Twoje dane osobowe, mogą być również przekazywane – oraz utrzymywane – na urządzeniach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od tych określonych w RODO. Jeżeli przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do państw trzecich, takie przekazanie będzie oparta na odpowiednich mechanizmach prawnych takich jak Decyzje Wykonawcze Komisji (UE), standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne określone w treści RODO.

V TWOJE PRAWA

Na mocy przepisów RODO posiadasz następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania dostępu do przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii: w każdym czasie możesz uzyskać dostęp do danych, zaktualizować dane lub poprosić o usunięcie danych;
 2. prawo sprostowania danych: masz prawo do sprostowania swoich danych, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo usunięcia danych: masz prawo do żądania usunięcia danych, które nie są już niezbędne dla celów przetwarzania istniejących w chwili ich zebrania lub danych, których przetwarzanie nie ma podstawy prawnej;
 4. prawo do przenoszenia danych: masz prawo do uzyskania kopii danych dotyczących swojej osoby w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 5. prawo sprzeciwu: masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w razie uzasadnionego sprzeciwu zaprzestaniemy jakiegokolwiek dalszego przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. prawo do wycofania zgody: masz również prawo do cofnięcia w każdym czasie swojej zgody, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane;
 7. prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego: w związku ze sposobem zbierania i przetwarzania Twoich danych.

  W celu skorzystania z praw opisanych powyżej, możesz przesłać stosowne żądania na adres e-mail: jarek@relacjapelnapara.pl, przesłać żądanie pocztą na adres wskazany powyżej lub złożyć je osobiście w naszej siedzibie. Miej na uwadze, że przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie dotyczące skorzystania z przysługujących Ci praw, możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przed jej skutecznym cofnięciem.

VI BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas niezwykle istotną kwestią. Staramy się, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wprowadzone w naszej spółce, w sposób stały i skrupulatny chronić Twoje dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem, zniekształceniem, wszelkimi manipulacjami lub nieuprawnionym dostępem oraz ich nieuprawnionym udostępnieniem. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że żadna forma transmisji lub utrzymywania danych w sieci Internet nie jest w 100% bezpieczna. Z uwagi na nieodłączne cechy Internetu, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w czasie transmisji lub utrzymywania danych za pośrednictwem naszego systemu lub na nasze zlecenie, dane te będą bezpieczne i wolne od wszelkich naruszeń ze strony osób trzecich, np. hakerów.

VII COOKIES

Używamy ciasteczek w celu śledzenia Twojej aktywności w Serwisie, a także przechowujemy niektóre informacje uzyskane podczas takiego śledzenia. Ciasteczka to pliki zawierające niewielką ilość informacje, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Ciasteczka są wysyłane przez nasz Serwis do Twojej przeglądarki oraz są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Są używane do zbierania oraz śledzenia informacji, jak również w celach analizy i ulepszenia jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

VIII ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw odnośnie profilowania. Prosimy jednak pamiętać, iż dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania i reklamy do Twoich preferencji. Od momentu wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy każdorazowo dokonywać zmian niniejszej polityki prywatności. Najbardziej aktualna wersja polityki prywatności dotycząca sposobu przetwarzania Twoich danych będzie zamieszczone w Serwisie. Poprzez kontynuację korzystania z Serwisu oraz usług, które świadczymy za jego pośrednictwem, w razie dokonania zmiany treści niniejszej polityki prywatności, wyrażasz zgodę na związanie jej zmienioną treścią. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmienioną treść polityki prywatności, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem Usług, a także rozwiązać umowę na Usługi świadczone za jego pośrednictwem.

X KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • poprzez e-mail: admin@relacjapelnapara.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora: JAROSŁAW LIS PSYCHOTERAPIA, COACHING, UL. SZPACZA 14/114; 04-238 Warszawa
 • telefonicznie pod numerem: +48 780 044 880